Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programma

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA stratēģija) īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.1. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.


PROJEKTS
Specializētās kafijas grauzdētavas izveide Rēzeknes nov., Lendžos.

PROJEKTA MĒRĶIS
Izveidot specializētās kafijas grauzētavu, iegādājoties kafijas grauzdētāju un tam pavadošos rīkus jauna produkta izveidei un ražošanai, līdz ar to sekmējot nodarbinātību, vietējo patēriņu un Rēzeknes novada sociālekonomisko attīstību.

Projekta Nr.
18-01-AL15-A019.2102-000004

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

NODIBINĀJUMA "LAUKU EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAI  RĒZEKNES NOVADĀ" PROJEKTS 

2018. gadā organizēts atklātais projekta konkurss "'Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā"


PROJEKTS Specializētās kafijas grauzdētavas zīmola dizaina, iepakojuma dizaina un mājas lapas izveide.

PROJEKTA MĒRĶIS Veicināt uzņēmuma atpazīstamību, individualitāti un produkta raksturu, izveidojot specializētās kafijas grauzdētavas zīmola dizainu, iepakojuma dizainu un mājas lapu.

Projekta Nr.
17-LE11/2018

LEARN_logo

REĢIONĀLIE BIZNESA INKUBATORI UN
RADOŠO INDUSTRIJU INKUBATORS


SIA “KUUP COFFEE” noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. BIZIN-I-2018/571 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros..html